مخزن 50000

مخزن ۵۰۰۰۰

خرید تجهیزات مخزن ۵۰۰۰۰ متر مکعبی به همراه پمپ خانه و تاسیسات جانی در واحد ۲۱