دریاچه مصنوعی

موضوع پیمان :

انجام کلیه عملیات طراحی مهندسی پایه و تفضیلی و تهیه نقشه های اجرایی ، تهیه ، تدارک ، ساخت و حمل ونقل کلیه  تجهیزات داخل و خارج از کشور، آب بندی ، نصب ، تست و راه اندازی پروژه دریاچه مصنوعی به ظرفیت سیصد هزار متر مکعب ابعاد تقریبی ۴۲۰ متر در ۱۶۸ متر و عمق ۹ متر و جاده دسترسی و فنس اطراف دریاچه واقع در دزفول با شرکت  فولاد مبارکه به صورت EPC .