سطوح انتقال حرارت

محصولات

سطوح انتقال حرارت

مشخصات فنی

لوله فین دار از جنس sa179 و با قطر خارجی 25.4 میلی متر و فین ها از جنس آلومینیوم 1060 هستند.

تعداد 433 فین بر متر برای توربولانس بهینه هوا در نظر گرفته شد.

قطر خارجی و ضخامت فین ها به منظور استحصال بهترین ضریب انتقال حرارت به ترتیب57.15 و 0.28 میلی متر انتخاب شدند
باندل لوله فین دار در فشار 15 بار تست می شود.

فین های آلومینیوم با پوشش مخصوص ضد خوردگی برای محیط های خاص و خطرناک قابل سفارش هستند.