خدمات

خدمات

خدمات مبنا صنعت

مجری پروژه های صنعتی به صورت E, EP, EPC, PC

طراحی و مهندسی و مشاوره، ساخت و تامین تجهیزات داخلی و خارجی، نصب و اجرا، تست و راه اندازی